SỰ KHÁC BIỆT KHI PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ

Đề tài: SỰ KHÁC BIỆT KHI PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Lâm
Đơn vị: Viện Quản trị Công nghiệp và Logistics, Trường Đại học Bình Dương
Tóm tắt:
Trước đây, khi nói về chuỗi cung ứng thì ta sẽ nghĩ đến chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất, vận tải và giao nhận mà rất ít đề cập đến mảng dịch vụ như nhà hàng khách sạn, marketing, phần mềm, đào tạo… Những năm gần đây, ngành dịch vụ đã chứng tỏ vị thế quan trọng của mình trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Sự xuất hiện nhiều công ty trong lĩnh vực dịch vụ đã khiến cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Sự cạnh tranh này được ví như một cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi cung ứng. Do đó, việc nghiên cứu về quản trị chuỗi cung ứng cho các công ty dịch vụ là cần thiết. Tuy nhiên, việc áp dụng quản lý chuỗi cung ứng gặp rất nhiều hạn chế vì sản phẩm dịch vụ là vô hình và nó mang nhiều đặc điểm tính chất riêng biệt. Ở bài báo này, tác giả sẽ giới thiệu mô hình quản lý chuỗi cung ứng trong kinh doanh dịch vụ và phân tích sự khác biệt của chuỗi cung ứng trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ . Việc phân tích sự khác biệt này sẽ hỗ trợ định hướng chương trình đào tạo phù hợp, cụ thể và chi tiết hơn cho sinh viên các chuyên ngành như quản lý chuỗi cung ứng, Logistics, quản lý công nghiệp.
Từ khoá: Chuỗi cung ứng, Đào tạo, Kinh doanh dịch vụ, Kinh doanh sản xuất.