Paper 113_ICLIE 2021: NGHIÊN CỨU VỀ LOGISTICS ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

Bài viết tập trung phân tích tình hình chung trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng (LSCM) ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trong kết nối kinh doanh giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh các vùng lân cận khác. Ngoài ra, điều cốt yếu là các yếu tố quyết định bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, chính sách logistics, môi trường kinh tế và lực lượng lao động chuyên nghiệp trong lĩnh vực LSCM sẽ được minh họa và xem xét một cách nghiêm túc. Do đó, điều quan trọng nhất là giải pháp khả thi sẽ được đề xuất dựa trên cả những thuận lợi và khó khăn của môi trường kinh tế và xã hội ở miền Nam Việt Nam.

Source: A STUDY OF INLAND WATERWAYS LOGISTICS IN SOUTHERN VIETNAM Paper 113_ICLIE 2021