NCKH 1/2022: Đánh giá số lượng ảnh hưởng của độ nhám đến các đặc điểm của cánh quạt nước hở bằng phương pháp RANSE

Tên đề tài: Đánh giá số lượng ảnh hưởng của độ nhám đến các đặc điểm của cánh quạt nước hở bằng phương pháp RANSE (Numerical Evaluation of Roughness Influences on Open Water Propeller Characteristics Using RANSE Method).

Nơi đăng: Tạp chí Quốc tế về Kỹ thuật Cơ khí và Nghiên cứu Robot Vol. 11, số 1, tháng 1 năm 2022

Tác giả:  Vũ Ngọc Bích, viện Quản trị công nghiệp và Logistics, Đại học Bình Dương

Tóm tắt: Bài báo này trình bày những ảnh hưởng của độ gồ ghề đến hiệu suất của chân vịt tàu bằng cách sử dụng phương pháp RANSE và phương pháp tiếp cận hệ quy chiếu chuyển động. Ảnh hưởng của các điều kiện độ nhám khác nhau đến hiệu quả của cánh quạt được đánh giá theo một số hệ số ứng trước khác nhau. Kết quả thu được chỉ ra rằng hệ số lực đẩy của cánh quạt giảm trong khi mômen của hệ số cánh quạt tăng khi tăng mức độ nhám trên bề mặt cánh quạt, dẫn đến giảm hiệu suất thoát nước của cánh quạt. Bên cạnh đó, bài báo cũng nghiên cứu ảnh hưởng của nhám đến áp suất, hệ số ma sát của thành và trường vận tốc nhằm giải thích hiện tượng vật lý thay đổi đặc tính của chân vịt ở các cấp độ nhám khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp RANSE được đề xuất có khả năng áp dụng như một cách tiếp cận đáng tin cậy để dự đoán ảnh hưởng của tắc nghẽn đối với hiệu quả hoạt động của chân vịt tàu. Potsdam Propeller điểm chuẩn nổi tiếng được sử dụng làm trường hợp thử nghiệm trong nghiên cứu này.

Từ khoá:  Index Terms—RANSE , cánh quạt, nước thoáng, độ nhám, hệ thống lọc sinh học, hiệu quả

Selena