Bộ môn Quản lý Công nghiệp

Bộ môn Quản lý Công nghiệp (Industrial Organization Management) (Dowload Viet- Eng)
Nhiệm vụ: Giảng dạy các môn học, hướng dẫn và thực hiện nghiên cứu về thiết kế hệ thống cung ứng trong sản xuất công nghiệp và lưu thông phân phối, cải tiến tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp công nghiệp, giao thông vận tải và logistics. (các môn giảng dạy chuyên ngành…)
Hoạt động nghiệp vụ và Khoa học công nghệ:
Bên cạnh đó, Bộ môn còn đảm nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và nhận thực hiện các dự án NCKH, tư vấn và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực liên quan:
  • Bồi dưỡng về kinh tế quản lý như Kaizen, 5S, Quản lý dự án EPC;
  • Quản trị nguồn nhân lực;
  • Kiểm soát chất lượng;
  • Nghiệp vụ Logistics, dự trữ và tồn kho
  • Ứng dụng phần mềm mô phỏng quản trị sản xuất, quản trị nguồn lực ERP, SCM… SPSS;
  • Quản lý Bảo trì công nghiệp, Tối ưu hóa bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện giao thông.

Tải về